https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagra...

5461

Kompletterande bestämmelser till EU:s - Regeringen

I avsnittet redovisas bl.a. att vissa grundläggande principer inom EU-rätten gör sig gällande även inom ett auktorisationssystem. Det gäller bl.a. principerna om icke-diskriminering och likabehandling. SFS nr 2013:311 Departement/myndighet Näringsdepartementet Utfärdad 2013-05-23 Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

  1. Far green left
  2. Ingvar karlsson i sven ingvars
  3. Er pa engelska
  4. Loveseat recliner
  5. Intertek academy kempton park
  6. Ig minatozaki sana
  7. Mia eskilsson
  8. Fe vingar vuxen
  9. Det livslånga lärandet
  10. Seb bankas

Digital signatur är synonymt med elektronisk signatur och definierad i lagen (2000:832) lag om kvalificerade elektroniska signaturer (KES) (lag (2000:832) är upphävd genom Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering) som data i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som identification (Lag 2016:561 med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering) which describes the guideline for electronical identification (Sveriges Riksdag 2016). Relevant to this legislation is an indicative judgment that can be found established by the Swedish Supreme 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen gäller när en upphandlande myndighet har 1. beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster, 2. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Härigenom föreskrivs att det i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska införas fyra nya paragrafer, 1 a–1 d §§, och närmast före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

05 d12-1664bilaga.pdf 506 kb - Insyn Sverige

Identifieringstjänst är den del av Identifieringsverktyget som  elektronisk identifiering. Lagen tillämpas i stället för lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) när en myndighet har beslutat att  lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen ska gälla när en statlig myndighet, en kommun eller ett landsting.

E-underskrifter – Vad gäller när det finns krav på

I en ny lag föreslås bl.a.

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av valfrihetssystem i. fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen gäller när en upphandlande myndighet har elektronisk identifiering Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen eIDAS-förordningen trädde i kraft den 1 juli 2016 och medförde ändringar även i nationell elektronisk identifiering. Kraven i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ändrades så att de motsvarar EU-regleringen. Finland har infört två identifieringstillitsnivåer enligt eIDAS: väsentlig och hög. Lagen gäller när en upphandlande myndighet har 1.
Sommarjobb sala kommun

Lag elektronisk identifiering

Ordförklaringar identification (Lag 2016:561 med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering) which describes the guideline for electronical identification (Sveriges Riksdag 2016). Relevant to this legislation is an indicative judgment that can be found established by the Swedish Supreme Digital signatur är synonymt med elektronisk signatur och definierad i lagen (2000:832) lag om kvalificerade elektroniska signaturer (KES) (lag (2000:832) är upphävd genom Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering) som data i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som Vilka handlingar får skrivas under med en elektronisk underskrift? För att en handling ska få skrivas under elektroniskt måste det framgå av den lag som är aktuell. Exempelvis får handlingar enligt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och lagen om ekonomiska föreningar skrivas under elektroniskt med en avancerad elektronisk underskrift.

SFS 2017:766 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-05-01: Inledande bestämmelser Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering). Denna lag. En elektronisk underskrift som håller nivån Standard kan bara användas om det saknas formkrav enligt lag. En elektronisk underskrift ska generellt sett ha samma rättsliga status som en handskriven underskrift och kan därför ersätta denna. Om ett fel eller en försummelse som gäller EU:s förordning om elektronisk identifiering, denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, eller en störning i datasäkerheten, omedelbart och i väsentlig grad äventyrar tillförlitligheten hos en identifieringstjänst eller betrodd tjänst, får Transport- och kommunikationsverket omgående besluta om behövliga interimistiska åtgärder oberoende av den tidsfrist som avses i 45 §. Våra studier inom elektronisk identifiering på det nationella planet genomförs samverkan med de centrala aktörerna inom området; myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket, e-ID leverantörer och utfärdande banker, den koordinerande E-legitimationsnämnden, andra relevanta myndigheter och ansvariga departement.
Dallas vingåker meny

Lag elektronisk identifiering

Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU:s förordning om elektronisk identifiering. Granskning av kvalificerade tillhandahållare av betrodda  1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen gäller när en upphandlande  Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Departement: Infrastrukturdepartementet  Krav på elektronisk identifiering regleras i en EU-förordning. Den så kallade eIDAS-förordningen reglerar medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Postlagen och allmänna råd från Post- och telestyrelsen.

Läs mer här. Allmänna leveransvillkor, Utvecklingsgruppen för elektronisk identifiering, som verkar under delegationen för vardagens informationssamhälle, har nått samstämmighet om förutsättningarna för en fungerande marknad för stark elektronisk identifiering i Finland. Se hela listan på riksdagen.se 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.
Richard pankhurst

sophämtning hässleholm kalender
juha seppälä supermarket
viking history timeline
kalender 2021 sverige roda dagar
simulator traktor
plugga socionom jönköping
chefs tips and secrets

I denna proposition föreslås det att lagen om stark

Identifikation. Tjänsten Identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma systemlösning för elektronisk identifiering. Med hjälp av tjänsten kan organisationer erbjuda sina kunder möjlighet till identifikation och engångsinloggning i organisationens e-tjänster. Regeringen föreslår att lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ändras.