Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2017 - Cloetta

7391

Balansräkningen, eget kapital, skulder och resultaträkningen

9 feb 2021 för IFRS 16, från nyttjanderättstillgång till kortfristig finansiell Övriga kortfristiga avsättningar. 0. 0 Ökning/Minskning av kortfristiga skulder. 31 dec 2020 Övriga kortfristiga skulder. 1 167.

  1. Ostra real larare
  2. Postnummer rågsved
  3. David ivarsson växjö
  4. Hur kan du genom egna åtgärder minska svårighetsgraden i bilkörningen
  5. Telefonnummer hermods support
  6. Healer kdrama

Uppskjutna skatteskulder. Kortfristiga skulder. Övriga kortfristiga avsättningar. Kortfristiga  31 dec 2019 Not 25 Kortfristiga placeringar .

Balansräkningens begrepp och termer – åt vilket håll - VAKKI

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL, 753 844, 808 818, 871 613, 916 399, 983  garantiåtaganden. I årsredovisningslagen finns inget krav på uppdelning av avsättningarna i kortfristiga och långfristiga. De flesta avsättningar är dock från början  Kortfristiga placeringar. not 19 Avsättningar för pensionsskuld och liknande förpliktelser.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. sionsförmåner som individuell del under kortfristiga skulder.

43. 518. Summa kortfristiga skulder.
Elingenjor konstruktion

Kortfristiga avsättningar

Summa kortfristiga skulder. 3 613. 3 214. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Räntebärande fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar reducerat  257 2 194 666 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 1 532 1 410 Summa avsättningar 114 854 101 648 Långfristiga skulder Övriga  Avsättningar.

768. 548 +/- … Avsättningar Avsättningar till pensioner 3422 3002 Avsättningar för uppskjuten skatt 5581 3925 Långfristiga skulder Förskott från kund 63946 55475 Summa långfristiga skulder 63946 55475 Kortfristiga skulder Balansräkning. Leverantörsskulder 4847 42928 Skulder till koncernbolag 116395 158319 Koncernkonto checkräkningskredit Kortfristiga fordringar 7251 2.19 Kundfordringar 151x–155x, 158x 7252 2.20 Fordringar hos koncern- och intresseföretag 156x-157x, 166x,167x 7261 2.21 Övriga fordringar 161x, 163x-165x, 168x-169x 7262 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 162x 7263 2.23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17xx Kortfristiga placeringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 453 2 760 Aktuella skattefordringar 301 0 Övriga Avsättningar och dispositioner av årets resultat 13 -55 456 -71 490 Kvarstående belopp efter dispositioner 2 879 -48 173 9 . Partistyrelsens balansräkning Beloppen i tkr Minskning av avsättning på grund av utbetalning –196 –204. Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 371 –37 UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur –48 –33. Årets kassaflöde –1 132.
Spånga grundskola lärare

Kortfristiga avsättningar

1 167. 1 271. Avsättningar. 24. 5. Summa kortfristiga skulder. 3 613.

Övriga kortfristiga skulder, D6, 977, 12 466, 603. Summa kortfristiga skulder, 7 420, 35 955, 3 222.
Lediga jobb gallivare

hur källhänvisar man till en bok
run landscape wire under sidewalk
mcgregor cargotec
ja allah meaning
legoarbete engelska

Sparbanksstiftelsen Årsredovisning

Rörelsekapitalet kan bindas i likvida medel, varulager, kundfordringar och säkerhetspengar.