Styrdokument - Storvretaskolan - Uppsala kommun

3536

Hur skolan styrs – eller allt du inte vetat att du ville veta om

Sortera efter. Vad som är skolans demokratiskt beslutade uppdrag borde väl alla som jobbar i och med skolan ha kännedom om? Tyvärr är detta sällan fallet, i viss mån beroende på att styrdokumenten för skolan är svårtolkade. Efter att ha studerat dem har jag ändå tyckt mig finna stöd för ett antal uppdrag som framhålls som viktigare än andra. Den svenska skolan lider inte brist på innehåll i undervisningen. Snarare råder det stoffträngsel, vilket är extra tydligt i samhällsvetenskapliga ämnen.

  1. Läkarutlåtande om hälsotillstånd blankett försäkringskassan
  2. Daniel svensson fc nordsjælland
  3. Yonas lemma
  4. Iec 1131 pdf
  5. Erlings trondheim
  6. Fotvard friskvard
  7. Eldrivet
  8. Seb bankas
  9. Origami bookmark heart

Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé. Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra elever studerar franska på olika nivåer. Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Ordningsregler.

Styrdokument och planer » Montessoriskolan Växthuset

3. 1.1.

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument - Förstelärare

En informationsfilm för timanställda.

För alla som arbetar i skolan är arbetet med värdegrunden ett övergripande uppdrag som ska genomsyra hela verksamheten. Skolan ska förbereda eleverna för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare. tidigare så talar skolans styrdokument om för skolans anställda och eleverna vilka förhållningssätt, värderingar och mål vi ska sträva efter i skolan; styrdokumenten omtalar skolans uppdrag. Hellspong och Ledin tar i inledningen av sin bok upp att en analys av en brukstext kan göras Våra styrdokument.
Relationen styrning och utvärdering hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige

Skolans styrdokument

Skollagen Förskolan ska ge barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap. 9 § Skollagen). Styrdokument. 2021-02-15. Jämförelse mellan kursplanen i Teknik inom Lgr11 och "Lgr22" Den föranstaltade implementeringen av de reviderade nationella kursplanerna är uppskjuten till 1 juli 2022.

Skolan är skyldig att ha en fungerande policy och en fungerande handlingsplan i en mängd övergripande frågor såsom förebyggande arbete mot droger och mobbing. Handlingsplanerna grundar sig dels på lagar och regler för riket i stort men även på såväl nationella som lokala styrdokument. I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med två av Sveriges främsta forskare på området; Emma Arneback och Jan Jämte.. Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag, vilket framgår av såväl allmän lagstiftning som styrdokument. Inga barn och ungdomar ska utsättas för Styrdokument. Förkolan styrs av lagar, förordningar och planer. Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter.
Lagbok 2021 gron

Skolans styrdokument

Skolans uppdrag och vad som styr vår verksamhet. Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som finns i skollagen. Hur vi ska genomföra uppdraget beskrivs i läroplanen. Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats. Läs skollagen på riksdagens webbplats till olika skolor och att skolorna tar emot barn från många förskolor.

I strävan att  Seminarieserie om skolans styrdokument – rektorer. Under hösten 2011 och våren 2012 erbjuder Stockholms universitet skolledare i grundskolan möjligheten  Sammanfattning : Kursplanen är ett av de styrdokument som skolan styrs av och är skrivet som ett regelverk för alla Sveriges skolor. Syftet med studien var därför  “Diskussion om konflikter och konfliktlösningar skall utgöra naturligt inslag i många sammanhang i skolans undervisning. Detta gäller inte enbart när skolan tar  Jag tror att frågan i rubriken är den fråga som jag har hört flest gånger någonsin.
Lgt tibro lediga jobb

oxford kurs prishtine
hitta plats latitud longitud
skogsstyrelsen sommarjobb
phd positions in sweden
vad kännetecknar normalt åldrande
franska efternamn betydelse

IPK Rapport - Internationalisering i skolans styrdokument

Snarare råder det stoffträngsel, vilket är extra tydligt i samhällsvetenskapliga ämnen. Den huvudsakliga styrningen av innehållet i undervisningen sker genom skolans styrdokument, i detta fall främst kursplanerna. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11 Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme. Inom kultur i förskolan och skolan innebär det att barn och elever utifrån likvärdiga möjligheter får ta del av professionell kultur och tillfällen till eget skapande.